Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
12.01.2017
CHATUJTE s mámi!
NAPIŠTE NÁM ZPRÁVU VPRAVO DOLE Pro ještě lepší komunikaci s našimi zákazníky jsme připravili chat, na kterém nám můžete napsat své dotazy ohledně zbož... číst celé
22.04.2015
Potisk firemního textilu
Další službou pro naše zákazníky je možnost potisku firemních oděvů a dalších textilií. Ceníky a další informace najdete v levém sloupci dole v sekci ... číst celé
26.02.2014
Facebook
24.2.2014 Vítejte na Facebooku! Ode dneška budeme naše zákazníky informovat o novinkách a dalším dění prostřednictvím facebooku. číst celé
Zobrazit všechny novinky
Chci dostávat informace o novinkách a akcích
  1. Úvod
  2. JAK NAKUPOVAT
  3. Reklamační řád
Reklamační řád

Článek 1

Všeobecná ustanovení

1.      Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zněn pozdějších předpisů, a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen jako "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen jako "reklamace").

2.      Prodávajícím je Josef Sedlář, IČ: 76579654, se sídlem v Jevíčku, Biskupická 370, 569 43. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

3.      Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

4.      Prodávající je povinen ve svých obchodech (provozovnách) zajistit přítomnost osoby pověřené k vyřizování reklamací, a to po celou otevírací (provozní) dobu.

Článek 2

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen jako "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Článek 3

Záruční podmínky

1.      Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (dále jen jako „záruka“). V tomto případě může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

2.      Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3.      Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

§   vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla;

§   vada vznikla nevhodným používáním zboží;

§   vada vznikla nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží;

§   vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem;

§   vada vznikla neodborným zacházením, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží;

§   vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

Článek 4

Uplatnění reklamace

1.        Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že mu svědčí vlastnické či užívací právo ke zboží a že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží zejména originál nebo kopii vydaného prodejního dokladu. Nepředloží-li kupující v okamžiku reklamace prodejní doklad, je v souladu s ustanovením platných právních předpisů povinen prokázat bez jakýchkoliv pochybností svoje vlastnické či užívací právo k reklamované věci jiným způsobem vylučujícím pochybnost (zejména svědeckou výpovědí třetí osoby – čestným prohlášením s úředně ověřenými podpisy kupujícího a svědka; úřední ověření podpisu lze nahradit předložením originálu průkazu totožnosti či cestovního pasu), stejně jako skutečnost, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a přesné datum, kdy k nákupu reklamovaného zboží došlo. V průběhu přijímání zboží k reklamaci je kupující povinen zvolit jednu ze zákonem stanovených možností pro způsob vyřešení reklamace – bez provedení této volby kupujícím nemůže být dokončen reklamační protokol, na což je prodávající povinen kupujícího výslovně upozornit.

2.        Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží (nebo její součástky) získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

3.        Při uplatnění oprávněné reklamace na vadu zboží je prodávající povinen zejména prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

§  jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,

§  jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

§  jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

§  jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

§  jde-li o vady, které má zboží prodané za nižší cenu, a za kteréžto vady prodávající odpovídá, právo na přiměřenou slevu.

Článek 5

Vyřízení reklamace

1.        Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání..

2.      O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Výsledek reklamace (tj. reklamované zboží) bude připraven k osobnímu vyzvednutí nejpozději 30. den ode dne uplatnění reklamace v místě jejího uplatnění, nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno jinak.

3.      Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

4.      Skladné a náklady spojené s neoprávněnou reklamací: Při nevyzvednutí reklamace do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí zboží v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 25,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn zboží nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu zboží je prodejce oprávněn zboží prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

Chci dostávat informace o novinkách a akcích
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz